Reglemente

9.4          Endurance

Endurance betyder ”uthållighet”. Endurance-klasserna är långloppsklasser, förutom Frukostcupen.

9.4.1       Seriekoordinator

Under det år Endurance-serie anordnas utses en seriekoordinator av Svemo.

 

9.4.2       Bana

Arrangemanget måste köras på av Svemo godkänd bana för Roadracing, eller bana godkänd för Roadracing i annat land, efter överenskommelse med landets federation.

 

9.4.3       Supervisor och eventuell Jury

Tillsätts enligt SR.

 

9.4.4       Tävlingsledare

Tillsätts av arrangören och skall inneha giltig Svemo tävlingsledarlicens för Roadracing.

 

9.4.5       Motorcykel

Endurance (SEC, Stafett). Alla fyrtakts MC över 500 cc. Fri trimning.

Frukostcupen. Alla fyrtakts MC, fri trimning.

 

9.4.6       Klasser

Klasser Svenska Endurance Cupen (SEC), Stafett. I SEC delar teamets förare på en maskin.

I Stafett används minst 2 och max 3 maskiner, samma antal som antalet förare. Transponder flyttas mellan maskinerna.

Frukostcupen: Junior/Seniorklass och Elitklass.

 

9.4.7       Transponder

MCs nummerskyltar skall vara enlig SR. Varje team skall förse MC:n med egen transponder

för tidtagning. Saknar team transponder kan den hyras av arrangör.

 

9.4.8       MC Framdrivning

Motorcykeln får bara drivas av sin egen kraft, av förarens muskelkraft eller av naturlig

gravitation.

 

9.4.9       Ljud / Ljuddämpare

Högsta tillåtna ljudnivå är 95 dB(A) mätt vid förbifart för samtliga klasser.

 

9.4.10     MC-ID CARD

Alla MC skall ha MC-ID Card. MC-ID Card skall vara utställt på MC:s förare och skall

medhavas vid maskinbesiktning. Se SR 6.1.3 och Svemo hemsida för mer information

angående MC ID Card.

9.4.11     Max tillåten tankvolym

Max tillåten tankvolym på MC i SEC är 24 liter.

Max tillåten tankvolym i Stafett skall vara som original på berörd modell. Inga modifieringar av   tankvolymen är tillåten

 

9.4.12     Team

Teamnamnet ägs av den som är lagledare. Teamet registreras i Svemo TA.

 

9.4.13     Licens

 

SEC (Svenska Endurance Cupen), Stafett: Årslicens gäller, Elit, Senior eller Junior.

Frukostcupen: Årslicens Senior, Junior., Elit. Alternativt tillfällig licens Senior eller Junior.

OBS! Tillfällig licens gäller enbart i Sverige. För åldersgränser samt licenser se kapitel 2 i SR

9.4.14     Teamsammansättning

Varje MC körs av ett team på 2 eller 3 förare. Teamet har rätt att under säsongen använda sig av sammanlagt 5 förare per säsong.

Det är fritt att välja vilka förare som kör varje enskilt lopp.

 

9.4.14.1 Samtliga förare i teamet ska ha en armbindel med färg enligt följande:

Förare 1 Vit armbindel

Förare 2 Röd armbindel

Förare 3 Blå armbindel

Armbindeln ska sitta på den arm som är synlig från tidtagningen.

 

9.4.15     Serieanmälan

Serieanmälan görs till seriekoordinator.

Serieanmält team har förtur till samtliga deltävlingar, förutsatt att serieavgift betalats till seriekoordinatorn innan sista anmälningsdag.

Antalet serieanmälda lag begränsas till det antal som minsta banan tillåter till start

 

9.4.16     Startavgift/Serieavgift

Serieavgift bestämmes av seriekoordinator inför varje säsong.

Startavgift enligt TR för respektive tävling.

 

9.4.17     Återbud

Återbud skall lämnas till arrangören senast 48 timmar före tävlingens start. Regler för

återbud skall anges i tilläggsregler för respektive deltävling. Om återbud inte lämnas äger

arrangören rätt att av föraren kräva en avgift på motsvarande startavgiften.

 

9.4.18     Deltagande i evenemang

Ett team anses ha deltagit i tävlingen efter att deltagit i minst ett träningspass.

 

9.4.19     Startnummer

Startnummer ansöks via TA.

*För Enduranceklassen gäller svart nummerbotten/vita siffror, för Stafettklassen valfri kombination, men det måste vara tydligt läsbart. Besiktningens bedömning gäller.

 

9.4.20     Krav för evenemang som körs under mörker.

Om ett evenemang körs under mörker gäller FIM:s reglemente för denna paragraf.

 

9.4.21     Schema (enligt TR för respektive arrangemang)

 

9.4.21.1                 Träningsschema/Kvalificering

Kvaltiden för Endurance är 45 minuter. Samtliga teamets förare måste delta i kvalet.

Frukostcupen: kvalificering.

Banans max antal till tävling är det antal tävlande som antas, i turordning efter betaldatum för startavgift.

 

9.4.21.2                 Kvalificering

SEC, Stafett: Teamets bästa kvaltid.

SEC Sprint: Förarens bästa kvaltid.

 

9.4.22     Start Grid

Enligt kvalresultat.

9.4.23     Tillstånd att Starta

Tillstånd att starta har endast team som kvalat in.

 

9.4.24     Tid/ Distans

Tid: Racet måste minimum vara 4 timmar.

Distans: Racet måste minimum vara 400 km.

Frukostcupen: 15 min + 1 varv.

 

9.4.25     Race i flera Heat (vid eventuell rödflaggning)

För race i flera heat, är startgriden som följer:

För första heat: enlig kvalificering.

För följande heat: enligt den aktuella placeringen i racet.

Frukostcupen: Heat 1 enligt träningstid. Heat 2 bästa varvtid i Heat 1.

 

9.4.26     Körtid

Inbördes ordning som förarna kör är fritt. Ingen förare får köra mer än 2 timmar i ett

körpass. Har förare utnyttjat sin maximala körtid på 2 timmar måste förare ha 1 timmas

vila innan föraren får köra igen. Förarbyte får endast ske i teamets tilldelade depåplats. Om

förare överskrider max körtid bestraffas teamet med 2 minuter Stop and Go.

 

9.4.27     Förare som kört omkull

Förare som kört omkull och tagit sig till bandepån ska besöka medicinsk ansvarig för tillstånd att fortsätta delta i racet.

Teamets övriga förare kan fortsätta racet så snart förare eller maskin som varit omkull tagit sig in i bandepå.

 

9.4.28     Bestraffning under Race

Om bestraffning delas ut under race skall teamet meddelas om detta.

 

9.4.29     Depåstopp

Varje team skall märka ut sin depåplats med startnummer. Justeringar, reparationer och

förarbyte är endast tillåtet i respektive teams depåplats.

 

9.4.30     Stopp på banan

Vid stopp på banan måste föraren omedelbart flytta maskinen i säkerhet så han inte är till

hinder för andra förare. Han får reparera maskinen med det han har tillgängligt. Om han

vill ta den tillbaka till depån får han skjuta maskinen i färdriktning. För att snabbare nå

depån är det tillåtet att ta genvägar. Vid stopp framför depån är det tillåtet att skjuta in

maskinen mot färdriktningen genom depåutfarten. Det är tillåtet för förare att ta hjälp av

funktionär för att starta maskinen.

 

9.4.31     Byte av delar

Under tävling är det tillåtet att byta ut delar på maskinen, undantaget ram och motorblock.

 

9.4.32     Neutralisering av Race

Tävlingsledaren reserverar sig rätten att när som helst skicka ut Safetycar under träning och

tävlingen för att neutralisera ett lopp. Reglemente för Safetycar gäller, se SR punkt 6.12.

 

9.4.33     Tankning/Tankdepå

Tankning får endast ske på särskilt av arrangör anvisat område. En man ur teamet skall

stå beredd med eldsläckare för brandbekämpning. Tankpersonal skall ha flamsäkra kläder,

handskar och balaklava.

Brandsläckaren skall vara kontrollerad och godkänd, godkännandet får ej vara äldre än ett

år. Tankutrustning skall vara slutna och så beskaffad att bensinspill undviks. Miljömatta

skall användas vid tankning. Tankutrustning får ej vara trycksatt.

Tankutrustning och bensindunkar skall vara märkta med teamets nummer. Varje team får

endast ha bränsle för en tankning i tankdepån.

Används snabbtanklock av återfjädrande typ får ej tankfoam användas.

Maskin måste stå på stöd vid tankning.

Förare får ej sitta på maskinen vid tankning.

Förare får tanka iklädd i skinnställ, hjälm och handskar.

 

9.4.34     Bränsledepå

Arrangör skall iordningställa en bränsledepå i anslutning till tankdepån för teamen att ställa

sitt bränsle i.

Tankutrustning får ej fyllas på i bandepån/boxar eller i Bränsledepå, detta skall göras i tankdepån.

 

9.4.35     Startprocedur

I det fall race körs i flera heat används samma startprocedur i samtliga heat.

10 minuter före start öppnas bandepåutfarten för sighting lap.

5 minuter före start stängs bandepån. Förare som då inte hunnit ut får starta från bandepå.

På griden ställs maskinerna upp diagonalt 45 graders linje med 2 meters lucka vid kanten

med motorn avstängd.

Varje maskin hålls av en assistent.

Föraren ställer sig på motsatt sida av banan.

Start sker med ljus eller flagga (Specificeras i TR).

Start, Förare springer över till sin maskin. Föraren skall själv starta sin maskin, ingen

assistans är tillåten.

Om förare inte kan starta sin maskin kan Tävlingsledaren med hjälp av grön flagga tillåta

assistans med att skjuta igång maskinen så snart han bedömer det säkert.

 

9.4.36     Stop & Go Procedur

Förare som får Stop & Go under race skall stanna i Stop & Go area. Maskinen skall

stå helt still och stängas av. Var Stop & Go area är beläget skall anges i ”TR”. Förare

måste respektera hastighetsbegränsningen i bandepån (50km/h). Vid överträdelse av

hastighetsbegränsning repeteras Stop & Go. Vid en 2:e överträdelse visas svart flagg.

Efter att Teamet meddelats, visas Stop & Go skylt med startnummer vid huvudpostering.

Har förare inte tagit Stop & Go efter att skylten visats i 3 varv visas svart flagg. För varje

ytterligare varv föraren passerar svartflaggan ökas Stop & Go med 1 minut.

Om mer än en förare har Stop & Go genomförs bestraffningen en i taget baserat på

kvaltiden. Snabbaste team först.

En förare som har Stop & Go får ha en mekaniker till assistans i Stop & Go area.

Det är absolut förbjudet för föraren att stanna i bandepån (förutom i Stop & Go area)

under Stop & Go, ett stopp medför ett nytt Stop & Go. I det fall arrangören inte har kunnat

verkställa Stop & Go före tävlingens slut blir teamet bestraffat med två varvs avdrag.

 

9.4.37     Beteende under träning och tävling

Förare måste respektera flaggsignaler, ljussignaler (om sådana används) och skyltar.

Förare måste köra på ett sådant sätt att de inte utsätter medtävlande och deltagare för fara.

Förare måste alltid vara medveten om vad som står i reglementet.

Om förare har för avsikt att bryta träningen/tävlingen skall maskinen parkeras på säkert

ställe anvisat av funktionär, om föraren har problem med sin MC skall den inte köras

tillbaks till bandepån. Tävlingsledning skall snarast meddelas om teamets avsikt att bryta

träningen/tävlingen.

Förare som sakta tar sig tillbaka till bandepå skall försäkra sig om att göra det så långt ifrån

raceline som möjligt.

Förare får inte köra eller skjuta maskinen mot färdriktning, varken på bana eller i bandepå

utan att det sker under övervakning av funktionär.

 

9.4.38     Bestraffning

Överträdelse av hastighetsbegränsning i bandepå under träning 2 min. Stop & Go

Överträdelse av hastighetsbegränsning i bandepå under tävling. 2 min. Stop & Go

Omkörning under gulflagg. 2 min. Stop & Go

Otillåten omkörning av Safetycar. 4 min. Stop & Go

Bensinspill och oaktsamhet vid tankning. 2 min. Stop & Go

Mekande och förarbyte vid tankning. 2 min. Stop & Go

Överskridande av ljudnivå 95dB(A) 2 min. Stop & Go

För upprepade överträdelser av ljudnivån fördubblas Stop & Go tiden, 4-8 min

(vid 3 st överträdelser utesluts teamet).

Om en Stop & Go bestraffning inte har kunnat genomföras innan målgång medför det 2

varvs avdrag.

 

9.4.39     Avslut av Race och Resultat

9.4.40.1                 Race över distans

För race med angiven distans skall de 10 sista varven räknas ner på tavla vid start och mål.

9.4.40.2                 Race över tid

Om ej klocka finns vid huvudpostering som räknar ner Racetiden skall de sista 10

minuterna räknas ner med tavla.

Målflaggning sker när ledaren fullbordat tiden. När målflaggan visas stängs bandepån med

röd flagga eller rött ljus. Det är inte längre tillåtet för förare att lämna bandepån och köra

ut på banan. Om ledare ligger nära en varvning av medtävlare skall blåflagg visas i samband

med målflaggning.

 

9.4.41     Målgång

Resultat baseras på ordningen förare passerar mållinjen och antalet fullbordade varv.

För att anses ha gått i mål måste förare passera mållinje på banan, (inte i bandepån).

Mållinje måste passeras senast 4 minuter efter vinnaren och föraren måste vara i kontakt

med sin maskin.

 

9.4.42     Resultatlista

Resultatlista skall innehålla följande information.

Teamets namn.

Startnummer.

Fabrikat på MC.

Antal fullbordade varv.

Anmälare.

 

9.4.43     För tidigt avslutat Heat

9.4.43.1                 Rödflagning av race

Tävlingsledare äger rätt att stoppa tävling på grund av väder och andra orsaker.

 

9.4.43.2                 Mindre än 3 varv

Om 3 varv eller mindre har genomförts, sker omstart av hela tävlingen för samtliga förare

inom 30 minuter från det att tävling stoppats. Alla team får starta. MC får repareras eller

bytas.

Om inte omstart kan tillämpas ogiltigförklaras tävlingen.

 

9.4.43.3                 Mer än 3 varv

Om fler än 3 varv men mindre än 2/3 av distansen körts tillämpas omstart och tävlingen

delas i två heat. Ny startuppställning sker efter aktuellt resultat på varvet innan tävlingen

bröts. Den sammanlagda tiden från båda heaten avgör placering. Alla Team får starta

som inte tidigare meddelat att de brutit tävlingen. Det är inte tillåtet att utföra arbeten

på maskinerna. Alla maskiner skall stå i ”Parc Fermé”, även maskiner som är i depå för

tankning, däcksbyte eller reparation. Kan inte maskinen flyttas skall den bevakas av

funktionär. Om ej omstart kan tillämpas delas halva poäng ut.

Det är tillåtet att montera däckvärmare på maskin som befinner sig i Parc Fermé.

 

9.4.43.4                 Mer än 2/3

Ett heat som stoppas efter det att den ledande föraren fullbordat minst 2/3 av distansen

räknas som genomförd med resultat enligt ställningen teamen emellan då de sista gången

passerade mållinjen.

 

9.4.44     Omstart av avbrutet Heat

9.4.44.1                 Tid för omstart

Om omstart sker skall det göras snarast möjligt, förutsatt att banans kondition tillåter det.

Så snart förarna återvänt till bandepån skall Tävlingsledaren meddela ny starttid, omstart

bör ske inom 30 minuter efter att rödflagg visats.

 

9.4.44.2                 Ny startuppställning

Ny startuppställning skall presenteras för teamen innan omstart får ske.

 

9.4.45     Efterkontroll

Tävlingsledare, supervisor och av Svemo utsedd tekniker kan besluta om efterkontroll av

motorcykeln.

 

9.4.46     Poängberäkning

Poäng beräknas enligt följande för Endurance (SEC, Stafett)

Startpoäng: Start från Grid 4 poäng

Målpoäng: Tagit målflagg. Poäng = Racets längd i hela timmar

Placeringspoäng: Placering i Race enligt det följande:

1:a 25 poäng        5:a 11 poäng        9:a 7 poäng          13:de 3 poäng

2:a 20 poäng        6:a 10 poäng        10:a 6 poäng        14:de 2 poäng

3:a 16 poäng        7:a 9 poäng          11:de 5 poäng      15:de 1 poäng

4:a 13 poäng        8:a 8 poäng          12:de 4 poäng

 

9.4.47     Priser

Priser Endurance (SEC, Stafett): 3 plaketter till respektive team på platserna 1 – 3 i de

2 olika klasserna. Totalt 6 platser.

Priser Frukostcupen: 1 plakett till förare på platserna 1-3 i respektive klass, totalt 6 platser.

Serieseger berättigar till inteckning i vandringspokal, som utdelas i samband med årets sista race.   Denna pokal återlämnas till seriekoordinator innan nästkommande års sista tävling.

5 inteckningar i vandringspriset medför att man får behålla pokalen permanent.

 

9.4.48    Safetycar Reglemente

Se SR 6.12.

Om safety car används ska detta framgå av TR och följande gäller:

a) TL reserverar sig rätten att när som helst skicka ut safety car under tävling för att neutralisera ett lopp. Safety car används enbart under tävling och företrädesvis för att undvika rödflaggning av densamma.

b) Bilen ska vara märkt Safety car och ha minst tre blinkande lampor på taket och ett fast grönt ljus bakåt.

c) Bilen ska köras av rutinerad förare samt vara bemannad av en safety car observatör som står i ständig kontakt med TL/racekontroll.

d) Safety car kommer att vara placerad enligt TR eller information på förarmöte och ansluta till banan med de blinkande lamporna påslagna. Safety car ska köra ut på banan omedelbart efter TL order, oavsett var ledande motorcykeln befinner sig.

e) Så snart ordern är given till safety car att gå ut, ska samtliga posteringar visa rörlig gul flagga jämte SC-skylt, vilka ska behållas så länge safetycar är i arbete.

f) Alla deltagande motorcyklar varskodda om safety car perioden ska samlas upp bakom safety 29 car och anpassa farten bakom denna. Omkörning av safety car är förbjudet förutom då en motorcykeln får signal att passera (grönt ljus ) av observatören, och kan fortsätta med reducerad hastighet och under omkörningsförbud ansluta till kön bakom safety car. Det är upp till varje förare att kontrollera att den gröna tända lampan gäller rätt förare. Safety car arbetar med att få heatets ledare närmast bakom sig. Heatets ledare får inte vid något tillfälle passera safety car. Omkörning av någon annan tävlande under safety car perioden är förbjuden.

g) När TL beslutar att ta in safety car och heatets ledare finns närmast bakom safety car, ska SC-skylt och den fasta gula flaggan vid startlinjen dras in och alla flaggposteringar ska dra in skyltar och flaggor när sista motorcykel passerar. Samtidigt släcks de blinkande lamporna på safety car och den lämnar banan via depåinfarten i slutet på det varvet. Safety car kommer inte att fullfölja helt varv med ljusen släckta.

h) En grön svängande flagga kommer att visas på startlinjen och omkörning är förbjuden tills dess den gröna flaggan passerats.

i) Samtliga varv under SC räknas som tävlingsvarv.

j) Under det att safety car är i bruk är det tillåtet för tävlande att köra in i depå, men den tävlande får bara återvända till banan när det visas grön signal vid depåutfarten. Den visas hela tiden förutom när safety car och startfältet passerar depåutfarten eller i slutet av perioden tills sista motorcykeln har passerat startlinjen under svängande grön flagg. Alla motorcyklar som återvänder till banan när safety car är i bruk, ska med reducerad hastighet ansluta till bakre delen av startfältet.

k) Alla fordon ska hålla samma fart som safety car och motorcyklar framför dem. Avstånd till fordonet framför ska om möjligt vara mellan 5-10 meter.

l) Vid tidpunkten då safety car kör in i depån och fram till dess den svängande gröna flaggan vid startlinjen har passerat, gäller omkörningsförbud. TL kan ålägga straff på den tävlande, team eller tillverkare som, oavsiktligt eller inte, skaffar sig orättvisa fördelar genom att bryta mot detta reglemente. I händelse av att en tävlande bryter mot detta reglemente för att skapa fördel åt annan förare kan båda straffas.

9.4.49  Code 50

a) Code 50 kan användas istället för safety car. Det signaleras från samtliga posteringar samtidigt, antingen via flaggning eller skylt, vilket meddelas på förarmöte.

b) Code 50 innebär att de tävlande sänker hastigheten till 50 km/h, utan att tvärnita.

c) Vid överträdelse av hastigheten under Code 50 bestraffas laget med 2 min stop & go, alternativt varning vid mindre överträdelse.

d) När Code 50 upphör signaleras det via grön flagga samtidigt på samtliga posteringar.

e) Under Code 50 är det förbjudet att göra en ride-through genom depån.

f) Som ride-through defineras att köra genom bandepån utan att stanna.

g) Under Code 50 är det inte möjligt att ta eventuella bestraffningar, som Stop & Go.

h) I övrigt är det tillåtet att byta förare, tanka, göra reguljära depåstopp.